Pravilnik o oznaki državne pripadnosti, registrskih...

Moderatorji: mihahbovi

Uporabniški avatar
yamatuma
Freak
Prispevkov: 517
Pridružen: 29 Jan 2008, 09:09
Kraj: Zgornja Kungota

Pravilnik o oznaki državne pripadnosti, registrskih...

Odgovor Napisal/-a yamatuma » 23 Jan 2015, 08:13

:o :o :o

Mogoče ve kdo kaj več o tem ? To, da ima Slovenija totalno nesposobne uradnike na odgovornih položajih že vemo, ampak v novem zakonu o registraciji zrakoplovov smo omenjeni tudi modelarji (daljinsko vodeni zrakoplov)...

Upam, da se motim !!!


Citat iz URADNEGA LISTA (8.12.2014);


Na podlagi drugega odstavka 21. člena in drugega odstavka 26. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister, pristojen za civilno letalstvo

P R A V I L N I K
o oznaki državne pripadnosti, registrskih in drugih oznakah na civilnih zrakoplovih

1. člen

(vsebina)


Ta pravilnik določa oznako državne pripadnosti, skupno in registrsko oznako ter druge oznake, način njihovega določanja in namestitve, glede na vrsto in kategorijo zrakoplova.

2. člen

(pomen izrazov)


Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:

1. balon je zrakoplov brez motornega pogona, lažji od zraka;

2. daljinsko pilotirani zrakoplov (RPA) je zrakoplov, ki med letenjem na krovu nima pilota, ki ga pilotira;

3. helikopter je zrakoplov, težji od zraka, pri katerem se vzgon doseže pretežno z reakcijo zraka na enega ali več rotorjev, ki jih poganja motor in se vrtijo na pretežno navpičnih oseh;

4. jadralno letalo je zrakoplov, težji od zraka, brez motornega pogona, ki pod danimi pogoji letenja pridobi vzgon predvsem zaradi aerodinamičnih reakcij na fiksno površino;

5. letalo je zrakoplov na motorni pogon, težji od zraka, ki dobi vzgon v letu predvsem od aerodinamičnih reakcij na njegove površine, ki se v danih pogojih letenja ne spreminjajo;

6. mahokrilec je zrakoplov, težji od zraka, pri katerem se vzgon doseže predvsem z reakcijo zraka na površine mahajočih kril;

7. mednarodni izvajalec dejavnosti je izvajalec, določen v 77. členu Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu in Protokolu o spremembah in dopolnitvah Konvencije (Uradni list FLRJ-MP, št. 3-15/1954) (v nadaljnjem besedilu: Čikaška konvencija);

8. ognjevaren material je material, ki lahko zdrži vročino vsaj toliko ali še bolje kakor jeklo, kadar dimenzije tega materiala ali jekla ustrezajo določenemu namenu;

9. organ za registracijo skupne oznake je organ, ki vodi register, ki ne temelji na državi oziroma je njegov del, kjer je to potrebno, in v katerem je registriran zrakoplov mednarodnega izvajalca dejavnosti;

10. rotoplan je zrakoplov na motorni pogon, težji od zraka, pri katerem se vzgon doseže z reakcijo zraka na enega ali več rotorjev;

11. skupna oznaka je oznaka, ki jo Mednarodna organizacija za civilno letalstvo dodeli organu za registracijo zrakoplova mednarodnega izvajalca dejavnosti, ki ne temelji na državi;

12. zračna ladja je zrakoplov na motorni pogon, lažji od zraka;

13. zrakoplov je vsaka naprava, ki se lahko obdrži v atmosferi zaradi reakcije zraka, razen reakcije zraka na zemeljsko površino;

14. zrakoplov, lažji od zraka, je zrakoplov, ki leti predvsem zaradi svojega vzgona v zraku;

15. zrakoplov, težji od zraka, je vsak zrakoplov, ki v letu pridobiva vzgon predvsem od aerodinamičnih sil;

16. giroplan je zrakoplov, težji od zraka, pri katerem se vzgon doseže z reakcijo zraka na enega ali več rotorjev, ki se prosto vrtijo na pretežno navpičnih oseh.

3. člen

(razvrstitev zrakoplovov)


(1) Vrste zrakoplovov so navedene v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Zrakoplov, ki ga ne upravlja pilot na krovu, se razvrsti kot zrakoplov brez posadke.

(3) Zrakoplov brez posadke vključuje proste balone brez posadk in daljinsko pilotirane zrakoplove.

4. člen

(oznaka državne pripadnosti, skupna in registrska oznaka)


(1) Oznaka državne pripadnosti ali skupna oznaka in registrska oznaka morata biti sestavljeni iz skupine znakov.

(2) Oznaka državne pripadnosti ali skupna oznaka mora biti pred registrsko oznako. Če je prvi znak registrske oznake črka ali številka, mora biti pred njim vezaj.

(3) Oznaka državne pripadnosti se izbere iz nabora nacionalnih simbolov, vključenih v radijske klicne znake, ki jih je državi registracije dodelila Mednarodna telekomunikacijska zveza. Oznaka državne pripadnosti se sporoči Mednarodni organizaciji za civilno letalstvo.

(4) Skupna oznaka se izbere iz nabora simbolov, vključenih v radijske klicne znake, ki jih je Mednarodni organizaciji za civilno letalstvo dodelila Mednarodna telekomunikacijska zveza.

(5) Registrska oznaka je sestavljena iz črk, številk ali kombinacije črk in številk, ki jo ob registraciji zrakoplova določi Agencija za civilno letalstvo (v nadaljnjem besedilu: agencija) v skladu s to kombinacijo:

1. treh črk, s katero se zaznamuje zrakoplov, lažji ali težji od zraka, pri čemer niso dovoljene oznake, ki imajo drug pomen v zračnem prometu,

2. štirih številk, s katero se zaznamuje jadralno letalo, ter

3. treh črk in dveh številk, s katero se zaznamuje zrakoplov v izdelavi.

(6) Če se uporabijo črke za registrsko oznako, se ne uporabljajo kombinacije, ki jih je mogoče zamenjati s petmestnimi kombinacijami črk, uporabljenimi v II. delu Mednarodnega kodeksa signalov. Ne smejo se uporabljati trimestne kombinacije črk, ki se začnejo s črko Q, uporabljeno v Q kodi, in drugi podobni signali, ki se uporabljajo v sili (npr. SOS, XXX, PAN, TTT).

(7) Ne glede na peti odstavek tega člena lahko agencija ob upoštevanju certifikacijskih standardov in drugih zahtev iz prilog k Čikaški konvenciji določi nadaljnjo delitev registrskih oznak za skupine zrakoplovov.

5. člen

(splošna zahteva glede mesta oznake državne pripadnosti, skupne in registrske oznake)


Oznaka državne pripadnosti ali skupne oznake in registrska oznaka na zrakoplovu morata biti narisani ali pritrjeni s sredstvi, ki zagotavljajo podobno stopnjo obstojnosti. Oznake morajo biti ves čas čiste in vidne.

6. člen

(mesto oznake državne pripadnosti, skupne in registrske oznake na zrakoplovu, ki je lažji od zraka)


(1) Oznake na zračni ladji morajo biti na trupu ali na površini smernega stabilizatorja. Na trupu morajo biti nameščene vzdolžno na vsaki njegovi strani in na njegovi zgornji površini na vzdolžni simetrali. Če so oznake na površini smernega stabilizatorja, morajo biti nameščene na vodoravnih in navpičnih smernih stabilizatorjih; oznake na vodoravnem smernem stabilizatorju morajo biti na desni polovici njegove zgornje površine in na levi polovici njegove spodnje površine z zgornjimi robovi črk in številk, obrnjenimi proti sprednjemu robu; oznake na navpičnem smernem stabilizatorju morajo biti nameščene na vsaki strani njegove spodnje polovice s črkami in številkami, ki so postavljene vodoravno.

(2) Oznake sferičnega balona, ki ni prosti balon brez posadke, morajo biti na dveh mestih diametralno ena nasproti druge. Njihova lega je ob največjem vodoravnem obsegu balona.

(3) Oznake nesferičnega balona, ki ni prosti balon brez posadke, morajo biti nameščene na obeh straneh. Njihova lega je ob največjem prečnem prerezu balona neposredno nad pritrdilnim trakom ali neposredno nad točkami, na katere so pritrjene nosilne vrvi košare.

(4) Stranske oznake zrakoplova, lažjega od zraka, ki ni prosti balon brez posadke, morajo biti vidne od strani in od tal.

(5) Oznake prostih balonov brez posadke morajo biti na identifikacijski ploščici iz 14. člena tega pravilnika.

7. člen

(mesto oznake državne pripadnosti, skupne in registrske oznake na zrakoplovu, ki je težji od zraka)


(1) Oznake na zrakoplovu, težjem od zraka, morajo biti prikazane na:

1. krilu; Oznake morajo biti nameščene enkrat na spodnji površini strukture krila, in sicer na njeni levi polovici, razen če se ne raztezajo čez celotno spodnjo površino strukture krila. Kolikor je mogoče, so enako oddaljene od sprednjih in zadnjih robov kril. Zgornji robovi črk in številk so obrnjeni proti sprednjemu robu krila.

2. trupu (ali enakovredni strukturi) in navpičnih repnih površinah; Oznake morajo biti na obeh straneh trupa (ali enakovredne strukture) med krilom in repno površino ali pa na zgornjih polovicah navpičnih repnih površin. Na enojni navpični repni površini morajo biti napisane na obeh straneh. Če pa so napisane na več navpičnih repnih površinah, morajo biti nameščene na zunanjih straneh zunanjih površin.

(2) Če zrakoplov, težji od zraka, nima površin za postavitev oznak iz prejšnjega odstavka, se oznake namestijo tako, da je zrakoplov mogoče zlahka identificirati.

8. člen

(splošna zahteva glede velikosti oznake državne pripadnosti, skupne in registrske oznake)


Črke in številke v vsaki posamezni skupini oznak morajo biti enake velikosti.

9. člen

(velikost oznake državne pripadnosti, skupne in registrske oznake zrakoplova, lažjega od zraka)


(1) Velikost oznak na zrakoplovu, lažjem od zraka, ki ni prosti balon brez posadke, mora biti najmanj 50 cm.

(2) Velikost oznak, ki se nanaša na proste balone brez posadk, določi agencija, ob upoštevanju velikosti koristnega tovora, na katerega je pritrjena identifikacijska ploščica.

(3) Če zrakoplov, lažji od zraka, nima površin za namestitev oznak iz prvega odstavka tega člena, ali če so površine, ki bi oznake iz prvega odstavka tega člena omogočale, premajhne, agencija določi velikost teh oznak tako, da je zrakoplov mogoče zlahka identificirati.

10. člen

(velikost oznake državne pripadnosti, skupne in registrske oznake zrakoplova, težjega od zraka)


(1) Velikost oznak na krilih zrakoplova, težjem od zraka, mora biti najmanj 50 cm.

(2) Velikost oznak na trupu (ali na enakovredni strukturi) in na navpičnih repnih površinah zrakoplova, težjem od zraka, mora biti najmanj 30 cm.

(3) Če zrakoplov, težji od zraka, nima površin za namestitev oznak iz prvega in drugega odstavka tega člena, ali če so površine, ki bi oznake iz prvega in drugega odstavka tega člena omogočale, premajhne, agencija določi velikost teh oznak tako, da je zrakoplov mogoče zlahka identificirati.

11. člen

(vrsta znakov za oznako državne pripadnosti, skupne in registrske oznake)


(1) Črke so velike črke v latinici brez okraskov, številke pa so arabske številke, prav tako brez okraskov.

(2) Širina vsakega znaka, razen črke I in številke 1, ter dolžina vezajev sta v velikosti dveh tretjin višine znaka.

(3) Znaki in vezaji so iz polne črte in v barvi, ki je v kontrastu z barvo ozadja. Debelina črt mora biti eno šestino višine znaka.

(4) Med znaki je razmik, ki ne sme biti manjši od ene četrtine širine znaka. Vezaj v tem primeru predstavlja znak.

12. člen

(register oznak državne pripadnosti, skupnih in registrskih oznak)


Agencija ali organ za registracijo skupne oznake vodi register, ki za vsak zrakoplov, registriran s strani agencije ali organa za registracijo skupne oznake, vsebuje podatke, ki so zapisani v potrdilu o vpisu v register iz 13. člena tega pravilnika. Vpisi prostih balonov brez posadk v register morajo vsebovati datum, čas in lokacijo izpusta, podatke o vrsti balona in naziv operatorja.

13. člen

(potrdilo o vpisu v register)


(1) Potrdilo o vpisu v register je ves čas v zrakoplovu.

(2) Oblika potrdila o vpisu v register je določena v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

14. člen

(identifikacijska ploščica)


(1) Zrakoplov ima identifikacijsko ploščico, na kateri sta napisani vsaj njegova oznaka državne pripadnosti ali skupna oznaka in registrska oznaka. Ta ploščica mora biti narejena iz ognjevarne kovine ali drugega ognjevarnega materiala, ki ima primerne fizikalne lastnosti.

(2) Identifikacijska ploščica je nameščena na vidnem mestu ob glavnem vhodu v zrakoplov ali:

1. v primeru prostega balona brez posadke na vidnem mestu na zunanji strani koristnega tovora, in

2. v primeru daljinsko pilotiranega zrakoplova na vidnem mestu ob glavnem vhodu ali komori ali pa na vidnem mestu zunanjosti zrakoplova, če glavnega vhoda ali komore nima.

15. člen

(druge oznake)


(1) Zastavi Republike Slovenije in Evropske unije, s katerima se zaznamujejo zrakoplovi, težji od zraka, morata biti najmanj velikosti 60 x 30 cm. Za vse druge vrste zrakoplovov mora biti zastava Republike Slovenije najmanj velikosti 35 x 18 cm.

(2) Na zrakoplovu morata biti zastavi Republike Slovenije in Evropske unije nameščeni na zgornji površini smernega stabilizatorja ali na drugem vidnem mestu. Razporeditev mora biti v skladu z Zakonom o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94).

16. člen

(odstranitev oznak)


Če se zrakoplov, ki je vpisan v register zrakoplovov Republike Slovenije, izbriše iz tega registra, mora imetnik potrdila iz 13. člena tega pravilnika hkrati z izbrisom iz registra, ki ga opravi agencija, z zrakoplova odstraniti oznako državne pripadnosti ali skupno oznako in registrsko oznako ter zastavi iz prejšnjega člena.

17. člen

(označevanje zrakoplova v izdelavi)


(1) Zrakoplovu v izdelavi se dodelita oznaka državne pripadnosti in registrska oznaka.

(2) Na zrakoplovih v izdelavi poleg oznak iz prejšnjega odstavka ne sme biti drugih registrskih oznak, lahko pa je na njih ime ali logotip proizvajalca.

(3) Registrska oznaka, dodeljena zrakoplovu v izdelavi, se lahko uporablja od trenutka, ko je izdelava končana in so sestavljeni v funkcionalno celoto sestavni deli zrakoplova, na katerih so mesta za oznake državne pripadnosti in registrske oznake, za zrakoplov na motorni pogon pa od trenutka, ko se ta lahko premika z lastnim pogonom.

(4) Registrska oznaka zrakoplova v izdelavi se vpiše v dodatek k registru zrakoplovov Republike Slovenije pod pogoji, ki so določeni za vpis zrakoplova v register zrakoplovov Republike Slovenije.

18. člen

(označevanje zgodovinskega zrakoplova)


(1) Zgodovinski zrakoplov in dvojnik zrakoplova, ki izpolnjuje merila iz točke a) priloge II Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta ina Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL L št. 79 z dne 19. 3. 2008, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 6/2013 z dne 8. januarja 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL L št. 4 z dne 9. 1. 2013, str. 34), katerega konstrukcija je podobna originalnemu zrakoplovu, morata imeti oznako državne pripadnosti in registrsko oznako narisano ali pritrjeno na delih iz 5. do 11. člena tega pravilnika.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti velikost oznake državne pripadnosti in registrske oznake najmanj 15 cm.

19. člen

(izjeme)


(1) Oznaka državne pripadnosti in registrska oznaka za jadralne zmaje in jadralna padala morata biti na identifikacijski nalepki, za daljinsko pilotirane zrakoplove z operativno maso, ki ne presega 150 kg, razen modelov, ki ne ogrožajo varnosti letenja, pa morata biti na identifikacijski ploščici.

(2) Vsak drug zrakoplov z največjo dovoljeno lastno maso, vključno z gorivom, ki ne presega 70 kg, mora imeti oznako državne pripadnosti in registrsko oznako narisani ali pritrjeni na delih iz 5. do 11. člena tega pravilnika. Velikost oznak mora biti sorazmerna velikosti zrakoplova, vendar ne sme presegati velikosti oznak iz 8. do 10. člena tega pravilnika.

(3) Zahteve iz tega pravilnika se ne nanašajo na meteorološke balone, ki se uporabljajo izključno za meteorološke namene, ali na brezpilotne proste balone brez obremenitve.

(4) Agencija lahko na podlagi vloge stranke dovoli namestitev oznake na drugo mesto od predpisanega in odstopanje od velikosti oznak, če to ne vpliva na varnost zračnega prometa in omogoča prepoznavanje oznak.

20. člen

(sprememba registrske oznake)


(1) Registrska oznaka je vezana na proizvajalca, tip in serijsko številko zrakoplova ter je ni dovoljeno spremeniti.

(2) Vmesna sprememba države registra zrakoplovov ne vpliva na registrsko oznako zrakoplova iz slovenskega registra.

21. člen

(začetek veljavnosti)


Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-128/2013/29-00731203

Ljubljana, dne 10. novembra 2014

EVA 2013-2430-0029

dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister
za infrastrukturo

JanezP
Tekmovalec
Prispevkov: 205
Pridružen: 03 Dec 2007, 19:30

Re: REGISTRACIJA ZRAKOPLOVOV

Odgovor Napisal/-a JanezP » 23 Jan 2015, 09:56

Gospodje,


ne zganjati panike, kot "daljinsko pilotirani zrakoplov (RPA) je zrakoplov, ki med letenjem na krovu nima pilota, ki ga pilotira;" so mišljeni droni in podobno, ki letijo izven vidnega polja RC pilota, ali letijo celo popolnoma avtonomno. Ker so takšne leteče naprave uedeležene v letalskem prometu jih je potrebno registrirati.
Za RC modele s katerimi letimo na travniku in so ves čas v vidnem polju RC pilota, registracija ne bo potrebna.


lp,Janez

Uporabniški avatar
Offshore
Dr. Modelar
Prispevkov: 5181
Pridružen: 23 Avg 2005, 14:24
Kraj: bogu iza nogu
Kontakt:

Re: REGISTRACIJA ZRAKOPLOVOV

Odgovor Napisal/-a Offshore » 23 Jan 2015, 11:43

Zmajarji in jadralni padalci so ga že najebal ](*,)

klik:
https://www.facebook.com/video.php?v=10153049203089485
...

Uporabniški avatar
WaterBoy
Tekmovalec
Prispevkov: 286
Pridružen: 09 Nov 2007, 21:45
Kraj: Šoštanj

Re: REGISTRACIJA ZRAKOPLOVOV

Odgovor Napisal/-a WaterBoy » 23 Jan 2015, 14:02

Offshore napisal/-a:Zmajarji in jadralni padalci so ga že najebal ](*,)

klik:
https://www.facebook.com/video.php?v=10153049203089485
This content is currently unavailable
LP

Uporabniški avatar
tomazslo
Profesor
Prispevkov: 1360
Pridružen: 22 Jun 2010, 19:07
Kraj: Kranjska Gora
Kontakt:

Re: REGISTRACIJA ZRAKOPLOVOV

Odgovor Napisal/-a tomazslo » 23 Jan 2015, 14:03

Ko je prišel pravilnik v veljavo, smo o tem že na dolgo in široko debatirali in pisali..zato ni potrebe po tem, da se ponovno odpira ta tema. Za nas se ne spreminja zaenkrat ničesar, če se bo pa naredilo malo reda na področju multirotorjev, je pa samo za pozdravit. To kar danes frči po zraku z bilo kakimi nameni, je že prešlo meje varnosti. Če se nekdo ukvarja s tem profesionalno, naj to tudi ustrezno registrira in s tem prevzame tudi odgovornost in vse morebitne posledice, ki bi iz tega izhajale. Amaterski multirotorji, pa nimajo kaj iskati v naseljenih krajih in na raznih prireditvah. Za RC frcanje imamo piste in predvidene v naprej določene lokacije. Da pa že čist vsak mulc leta z temi vrtečimi nožki med otroci in povsod, da že vsak smrkavc snema zasebne terase, balkone in podobno, je pa prešlo vsako etiko in je prav, da se to omeji.

Uporabniški avatar
Offshore
Dr. Modelar
Prispevkov: 5181
Pridružen: 23 Avg 2005, 14:24
Kraj: bogu iza nogu
Kontakt:

Re: REGISTRACIJA ZRAKOPLOVOV

Odgovor Napisal/-a Offshore » 23 Jan 2015, 14:08

tomazslo napisal/-a:Ko je prišel pravilnik v veljavo, smo o tem že na dolgo in široko debatirali in pisali..zato ni potrebe po tem, da se ponovno odpira ta tema. Za nas se ne spreminja zaenkrat ničesar, če se bo pa naredilo malo reda na področju multirotorjev, je pa samo za pozdravit. To kar danes frči po zraku z bilo kakimi nameni, je že prešlo meje varnosti. Če se nekdo ukvarja s tem profesionalno, naj to tudi ustrezno registrira in s tem prevzame tudi odgovornost in vse morebitne posledice, ki bi iz tega izhajale. Amaterski multirotorji, pa nimajo kaj iskati v naseljenih krajih in na raznih prireditvah. Za RC frcanje imamo piste in predvidene v naprej določene lokacije. Da pa že čist vsak mulc leta z temi vrtečimi nožki med otroci in povsod, da že vsak smrkavc snema zasebne terase, balkone in podobno, je pa prešlo vsako etiko in je prav, da se to omeji.
=D> =D> =D>

za tele multirotorje se tud sam strinjam da se naredi neka registracija,ker so povsod in na vsakem koraku in so že prav nadležni ](*,) in na našo žalost vse to kao spada pod modelarstvo #-o
...

Uporabniški avatar
tomazslo
Profesor
Prispevkov: 1360
Pridružen: 22 Jun 2010, 19:07
Kraj: Kranjska Gora
Kontakt:

Re: REGISTRACIJA ZRAKOPLOVOV

Odgovor Napisal/-a tomazslo » 23 Jan 2015, 15:11

Offshore napisal/-a:
tomazslo napisal/-a:Ko je prišel pravilnik v veljavo, smo o tem že na dolgo in široko debatirali in pisali..zato ni potrebe po tem, da se ponovno odpira ta tema. Za nas se ne spreminja zaenkrat ničesar, če se bo pa naredilo malo reda na področju multirotorjev, je pa samo za pozdravit. To kar danes frči po zraku z bilo kakimi nameni, je že prešlo meje varnosti. Če se nekdo ukvarja s tem profesionalno, naj to tudi ustrezno registrira in s tem prevzame tudi odgovornost in vse morebitne posledice, ki bi iz tega izhajale. Amaterski multirotorji, pa nimajo kaj iskati v naseljenih krajih in na raznih prireditvah. Za RC frcanje imamo piste in predvidene v naprej določene lokacije. Da pa že čist vsak mulc leta z temi vrtečimi nožki med otroci in povsod, da že vsak smrkavc snema zasebne terase, balkone in podobno, je pa prešlo vsako etiko in je prav, da se to omeji.
=D> =D> =D>

za tele multirotorje se tud sam strinjam da se naredi neka registracija,ker so povsod in na vsakem koraku in so že prav nadležni ](*,) in na našo žalost vse to kao spada pod modelarstvo #-o
Kar nekaj primerov je že bilo, za katere sam vem (sem videl na lastne oči), da so ušli izpod nadzora. Problem je, da je material cenen, da kaj hitro kaj zataji, poleg tega pa pri vsem tem botruje še neizkušenost samih "pilotov" in graditeljev. Dokler elektronika deluje, je vse ok, ko je potrebno prevzeti vajeti v svoje roke, se pa zaštrika. Za 200 EUR že dobiš ali sestaviš quada in prav zaradi tega so se tako razpasli, da ga ima praktično že vsak, ki mu je izziv, da lahko frca po zraku. Pri tem se pa ne zavedajo kakšne posledice lahko nastanejo, če te le to poreže po telesu. To zagotovo ne sodi preveč v modelarstvo, vsaj ta kategorija o kateri pišem. Modelarji več ali manj vemo kaj počnemo, se zavedamo možnih nepredvidenih dogodkov, smo tudi zavarovani za take primere, predvsem smo pa organizirani in delujemo po nekih naših statutih. Z razvojem tehnologij in predvsem cenene kitajske tehnike, praktično ni več razmejitve med igračkami in napravami, ki lahko tudi povzročijo večje škode ali poškodbe, prav tako ni več omejitve ali ti nekega mini quada voziš po dnevni sobi, ali pa nekega serije 450 ali 550 nekje na dvorišču med otroki in ostalimi. Ne poznajo niti tehnologije polnenja lipo baterij, polnijo na vse načine in bili so primeri škode tudi zaradi nepravilnega polnjenja. Nekatere države so že sprejele zakonske omejitve med igračkami, modelarstvom in ostalo uporabo multirotorjev. Nekateri imajo pogoj podvojene tehnične opreme in podobno. Tudi pri nas bo enkrat nekdo moral kaj storiti na temu področju zakonodaje. Za enkrat s pravilnikom nismo omejeni, ki bi ga pa lahko v primeru neke traparije, kaj hitro uporabili tudi proti nam. Napisan je tako na splošno, da bi lahko veljal tudi že za papirnati avionček, ki bi ga naredili iz A4 papirja. Pa še nekaj botruje pogoju, da se kliče nestreča. Na začetku si vsak omisli multirotor zaradi lastnega adrenalina, s časoma to postane enolično in želijo se pokazati tudi v družbi, malo pohvaliti in pokazati. To se pa dogaja največkrat na dvoriščih, kjer so otroci in ostali, ki občudujejo to tehniko. In prav v tem jaz vidim strah in problem in možnost poškodb.

Krist
Dr. Modelar
Prispevkov: 6859
Pridružen: 09 Jul 2005, 05:22

Re: REGISTRACIJA ZRAKOPLOVOV

Odgovor Napisal/-a Krist » 24 Jan 2015, 22:50

Offshore napisal/-a:
tomazslo napisal/-a:Ko je prišel pravilnik v veljavo, smo o tem že na dolgo in široko debatirali in pisali..zato ni potrebe po tem, da se ponovno odpira ta tema. Za nas se ne spreminja zaenkrat ničesar, če se bo pa naredilo malo reda na področju multirotorjev, je pa samo za pozdravit. To kar danes frči po zraku z bilo kakimi nameni, je že prešlo meje varnosti. Če se nekdo ukvarja s tem profesionalno, naj to tudi ustrezno registrira in s tem prevzame tudi odgovornost in vse morebitne posledice, ki bi iz tega izhajale. Amaterski multirotorji, pa nimajo kaj iskati v naseljenih krajih in na raznih prireditvah. Za RC frcanje imamo piste in predvidene v naprej določene lokacije. Da pa že čist vsak mulc leta z temi vrtečimi nožki med otroci in povsod, da že vsak smrkavc snema zasebne terase, balkone in podobno, je pa prešlo vsako etiko in je prav, da se to omeji.
=D> =D> =D>

za tele multirotorje se tud sam strinjam da se naredi neka registracija,ker so povsod in na vsakem koraku in so že prav nadležni ](*,) in na našo žalost vse to kao spada pod modelarstvo #-o
Ne bluzita...
Nadležni so v glavnem piloti in kao piloti, ki kupijo model brez nekega predznanja o ravnanju z modelom.
Nevarni so modelarji, ki letijo ogromne modele na meji zmožnosti in neodgovorni piloti, ki letijo nad množicami ali zelo blizu ljudi. To, da se modele registrira, me niti ne moti, ampak naj to naredijo pri motornih modelih težjih od 10kg in jadralnih letalih nad 5m.
Sicer se pa tu pritožujeta dva, ki sta mogoče le potipala multirotor na forumu ali enkrat v živo... Jaz jih letim od leta 2010, pa do sedaj nisem še povzročil nobene škode drugim, mogoče je le model nastradal parkrat. Letim pa le na pisti ali travniku.
Sem pa bil že priča poletu letala, ki je imel poškodovano anteno,k sreči je model ustavil na koncu piste, lahko pa bi odletel in bi bila veselica z 2,6m in 7kg+ modelom v zraku...


Naj raje omejijo hrup, ki ga povzročajo motorna letala z motorji z notranjim izgorevanjem, ker so ta letala zelo glasna in moteča za okolico.
LP Kristjan

This sentence does not have a sense...
http://kads-world.com/KADS_World/Welcome.html

Uporabniški avatar
tomazslo
Profesor
Prispevkov: 1360
Pridružen: 22 Jun 2010, 19:07
Kraj: Kranjska Gora
Kontakt:

Re: Registracija zrakoplovov

Odgovor Napisal/-a tomazslo » 24 Jan 2015, 23:10

Krist z vsem spoštovanjem, imamo pač lahko vsak svoj pogled na to, po lastnih izkušnjah.
Napisal sem, da sem bil poleg nekajkrat, ko je quad ušel izpod nadzora, enkrat meter nad glavo množice na neki prireditvi, zato sem se tudi oglasil v tej temi. Ali je to "bluzenje" ali ne, pač vsak skoz svoja očala vidi.
Zagotovo so pa pri uredbi močno mimo brcnili in bodo sedaj to popravljali.
Vseskozi trdim, da je nevarnost minimalna pri tistih, ki frcamo s qudi na pistah in za to varnih prostorih. Sem pa močno zaskrbljen, ko vidim vse mogoče "pilote" na javnih prireditvah, na dvoriščih, med otroci. Sam imam izkušnjo s propelerjem, kako te poreže in zagotovo to ne privoščim prav nikomur. Malo je prisotnega pri meni tudi pregovora "če te kača piči, se še štrika bojiš", vendar opozorila nikoli niso odveč. Samo v našem koncu vem vsaj za štriri, ki imajo multirotorje zaradi tega, ker ga je fajn imeti, ker dobr zgleda, ker so jacki, ker se pred folkom "duvajo", nimajo pa nobenih letalskih izkušenj in znanja...vse jim dela elektronika, seveda dokler dela. In glede na to, da se ti multirotorji kupujejo ali pa doma sestavljajo že za majhne denarce, predvidevam, da tudi drugje ni nič drugače. V tem jaz vidim problem, nikakor pa pri nas samih, ker znamo kar dobro presoditi kaj je varno in kaj ni, ki se nenazadnje tudi zavedamo odgovornosti, tudi po naših klubskih statutih.
Kar v nekaj EU državah so se že začeli zavedati tega problema in tudi že prikrojili pogoje uporabe. Pri nas so pa ti pogoji, registracija vseh "frčaplanov" od 0 kg-70 kg tako, ostali pa tako. V uredbi niso niti to določili, kaj so igračke in kaj je ostalo, kaj šele, da bi opredelili modelarstvo, tega ni ne v zakonu o letalstvu in ne v uredbi.

Uporabniški avatar
UROŠ MURKOVIČ
Dr. Modelar
Prispevkov: 2415
Pridružen: 25 Dec 2005, 12:29
Kraj: Lj-Črnuče MKV-Vrhnika

Re: Registracija zrakoplovov

Odgovor Napisal/-a UROŠ MURKOVIČ » 25 Jan 2015, 08:06

Iz zanesljivih virov vem, da tole berejo birokrati kateri so napisali tak zakon zato nehite mešat drek, ker bo samo še bol smrdel ](*,) ](*,) ](*,) :grrrrrrrrrrr: :grrrrrrrrrrr: :kregajse: :razpaljot: !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Uporabniški avatar
tomazslo
Profesor
Prispevkov: 1360
Pridružen: 22 Jun 2010, 19:07
Kraj: Kranjska Gora
Kontakt:

Re: Registracija zrakoplovov

Odgovor Napisal/-a tomazslo » 25 Jan 2015, 10:12

UROŠ MURKOVIČ napisal/-a:Iz zanesljivih virov vem, da tole berejo birokrati kateri so napisali tak zakon zato nehite mešat drek, ker bo samo še bol smrdel ](*,) ](*,) ](*,) :grrrrrrrrrrr: :grrrrrrrrrrr: :kregajse: :razpaljot: !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ja saj ni nič narobe če berejo, so vsaj seznanjeni z problematiko. Drugače je bilo pa že nekajkrat tudi v medijih izspostavljena ta tema, zadnjič v prispevku o multirotorjih na RTV SLO1, pa v prispevku o padalstvu v Trenti. Tako kot je sedaj v zakonu o letalstvu in v pripadajoči uredbi k 18 členu zakona, je nedorečeno in lahko tako nadzorni organi, kot uporabniki, to obračajo vsak na svoj mlin. Sam sem izpostavil le tisto področje, ki se meni zdi najbolj problematično in na katerem so že marsikateri naši sosedje pričeli zadeve urejevati. Kar se pa našega hobija tiče, je pa čisto dovolj, da smo organizirani preko klubov, preko statutov klubov. Nenazadnje smo registrirani pri letalski zvezi SLO in je naša članska izkaznica tudi neko zagotovilo, da se obnašamo odgovorno in razsodno.

Uporabniški avatar
VaZl
Tekmovalec
Prispevkov: 350
Pridružen: 17 Nov 2004, 18:07
Kraj: ex LJ; blizu Sl. Bistrica, pod Pohorjem :-)

Re: Registracija zrakoplovov

Odgovor Napisal/-a VaZl » 25 Jan 2015, 11:23

Še mal pa bo treba registrirat čevlje, pol pa pride čevljarnina, pločniknina....

mihec87
Dr. Modelar
Prispevkov: 3859
Pridružen: 24 Jan 2005, 18:57
Kraj: Velenje

Re: Registracija zrakoplovov

Odgovor Napisal/-a mihec87 » 25 Jan 2015, 17:48

Ne si metat peska v oči.. Kakršnakoli registracija pa ne vem kaj še vse se obesi na modelarje ne bo rešila ničesar saj neodgovorneži bojo še vedno leteli neodgovorno..Edino samo manj eur za modele bo..
Ravno tako kazanje z prstom ne, saj smo vsi v istem dreku... Na koncu bo 3tji imel največ od tega..

Prispevek na rtv pa raj nebi...

Namesto dr.. modelarje se naj lotijo petard, nažganih voznikov tu je narejene miljonkrat več škode..
Modelarji smo kot trobentice,ko skopni sneg ter pride pomlad, pokukamo na plano..

Uporabniški avatar
Ultimate
Tekmovalec
Prispevkov: 371
Pridružen: 07 Dec 2004, 21:46
Kraj: Rezervat

Re: Pravilnik o oznaki državne pripadnosti, registrskih...

Odgovor Napisal/-a Ultimate » 27 Jan 2015, 21:40

Tema mi je nekam znana, nevem zakaj, a ni bila podobna pred časom polna črnega humorja :lol:

https://www.youtube.com/watch?v=WAUWeel ... e=youtu.be
Albert Einstein:
Samo dve stvari sta neskončni: vesolje in človeška neumnost, čeravno glede prvega nisem gotov.

Ultralajt
Dr. Modelar
Prispevkov: 13457
Pridružen: 15 Nov 2004, 17:57
Kontakt:

Re: Pravilnik o oznaki državne pripadnosti, registrskih...

Odgovor Napisal/-a Ultralajt » 28 Jan 2015, 09:10

Ultimate napisal/-a:Tema mi je nekam znana, nevem zakaj, a ni bila podobna pred časom polna črnega humorja :lol:

https://www.youtube.com/watch?v=WAUWeel ... e=youtu.be
Sorry za offtopic, ampak ko sem poslušal razpravo iz zgornjega linka vidim, da gospod minister nima pojma.
Pravi, da bodo registracije bolj pripomogle k evidenci in pomagale k ugotovitvi zakaj prihaja do vedno več nesreč jadralnih padalcev... da se ugotovi ali gre za pomanjkljivosti na napravah ali je razlog kje drugje.... #-o

Vsak, ki se vsaj malo spozna na prosto letenje (ne vem kako se minister vsaj majčkeno ne spozna na zadeve katerim ministrira :o :roll: ](*,) ) ve, da število nesreč statistično ne narašča. Narašča število nesreč zaradi naraščanja števila letalcev, ki letijo pri nas. Če pa pogledamo nesreče, so pa piloti največkrat tujci, ki "obvisijo" na drevesih, ali pa padejo dol, ko se jim na mali višini zapre-sfenclja padalo. Razlogi pa so človeški dejavnik: nepoznavanje terena, neizkušenost, precenjevanje lastnih sposobnosti, podcenjevanje vremenske situacije, skupek nesrečnih naključij, precenjevanje ali nepoznavanje letalnih sposobnosti konkretnega padala (premalo naletenih ur na konkretnem tipu, ali pa tipu padala, ki mu še niso povsem kos). Sama registracija ne vpliva na nesreče, niti na raziskavo vzrokov.

Da pa se vrnem nazaj na naslov te teme, ki jo je odprl kolega modelar, pa rečem samo, da gre očitno za odgovornega modelarja, ki je naredil res izvrsten model, dokaj velikih razsežnosti in mase, zato je normalno, da so ga nebuloze naših političnih veljakov zaskrbele in je problematiko izpostavil na forumu. No, o tem se je že govorilo in pisalo na forumu (zgleda, kot da bi bila ta tema zbrisana :-k ) , kar je morda yamatuma, ki več časa preživi v delavnici, kot pa na forumu, spregledal.

LP Mitja

Uporabniški avatar
JozeS
Profesor
Prispevkov: 1893
Pridružen: 27 Apr 2001, 01:00
Kraj: Nova Gorica, SI

Re: Pravilnik o oznaki državne pripadnosti, registrskih...

Odgovor Napisal/-a JozeS » 13 Feb 2015, 13:31


Uporabniški avatar
Peter Karner
Freak
Prispevkov: 451
Pridružen: 30 Mar 2008, 12:12
Kraj: Celje
Kontakt:

Re: Pravilnik o oznaki državne pripadnosti, registrskih...

Odgovor Napisal/-a Peter Karner » 15 Feb 2015, 14:56

Prilagam povezavo do evropske komisije, ki je izdelala poročilo (Privacy, data protection and ethical risks in civil RPAS operations - Final Report) kako to problematiko rešujejo po evropskih državah:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8550

scrat
Profesor
Prispevkov: 1942
Pridružen: 04 Jun 2011, 11:59

Re: Pravilnik o oznaki državne pripadnosti, registrskih...

Odgovor Napisal/-a scrat » 17 Feb 2015, 09:24

Peter Karner napisal/-a:Prilagam povezavo do evropske komisije, ki je izdelala poročilo (Privacy, data protection and ethical risks in civil RPAS operations - Final Report) kako to problematiko rešujejo po evropskih državah:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8550
Pa to je branja za cel mesec :)

Krist
Dr. Modelar
Prispevkov: 6859
Pridružen: 09 Jul 2005, 05:22

Re: Pravilnik o oznaki državne pripadnosti, registrskih...

Odgovor Napisal/-a Krist » 17 Feb 2015, 10:49

V temu dokumentuje vglavnem govora o varovanju osebnih podatkov, etiki,...
Skratka malo uporabnega za nas.
LP Kristjan

This sentence does not have a sense...
http://kads-world.com/KADS_World/Welcome.html

Uporabniški avatar
Ultimate
Tekmovalec
Prispevkov: 371
Pridružen: 07 Dec 2004, 21:46
Kraj: Rezervat

Re: Pravilnik o oznaki državne pripadnosti, registrskih...

Odgovor Napisal/-a Ultimate » 17 Feb 2015, 14:20

Albert Einstein:
Samo dve stvari sta neskončni: vesolje in človeška neumnost, čeravno glede prvega nisem gotov.

Uporabniški avatar
alesb
Profesor
Prispevkov: 1630
Pridružen: 03 Maj 2001, 01:00
Kraj: Nova Gorica

Re: REGISTRACIJA ZRAKOPLOVOV

Odgovor Napisal/-a alesb » 24 Feb 2015, 11:29

Offshore napisal/-a: za tele multirotorje se tud sam strinjam da se naredi neka registracija,ker so povsod in na vsakem koraku in so že prav nadležni ](*,) in na našo žalost vse to kao spada pod modelarstvo #-o
Evo, posledice bodo verjetno kmalu:

Nad središčem Pariza so ponoči opazili najmanj pet brezpilotnih letal, pri čemer policiji ni uspelo uloviti njihovih operaterjev, je sporočil francoski varnostni vir. Francija je bila v zadnjih mesecih priča več skrivnostnim preletom brezpilotnih letal, a doslej tako velikega števila v eni sami noči niso opazili.

Blizu ameriškega veleposlaništva, nad Eifflovim stolpom ...

Prvo brezpilotno letalo so ponoči opazili blizu ameriškega veleposlaništva v francoski prestolnici, nadaljnja pa so zgodaj davi preletela Eifflov stolp, Place de la Concorde in muzej Les Invalides, je dodal varnostni vir. Kot je poudaril, bi lahko šlo za usklajeno akcijo, a tega ne vedo zagotovo.

Preletavala so tudi predsedniško palačo in jedrske elektrarne

V Parizu je veliko pozornosti brezpilotno letalo pritegnilo že 20. januarja, ko je na hitro preletelo predsedniško palačo. Okoli 20 jih je pred tem preletavalo jedrske elektrarne.(24ur)

Uporabniški avatar
FastOne
Freak
Prispevkov: 686
Pridružen: 06 Maj 2007, 20:10
Kraj: M. Sobota

Re: Pravilnik o oznaki državne pripadnosti, registrskih...

Odgovor Napisal/-a FastOne » 07 Mar 2015, 10:21

Naša teta Violeta bi nam uvedla "electronic identity card for each drone" in zavarovanje. Kje so omenjene kake izjeme? Varna področja? Komercijala, zabava? A za tistega iz Spara za 18 eur tudi, ali jih bodo kar prepovedali prodajat? Kdor bo hotel preletet nuklearko (ali vrt vroče sosede) in jo posnet bo to lahko naredil z neprijavljenim "dronom" za max 100eur in se potuhnil. Ne glede na pravilnik. Pa če tudi mu ga sklatijo ...

https://ec.europa.eu/commission/2014-20 ... ch-2015_en

Načeloma se v take debate na forumu ne spuščam, ker lahko samo škodijo. Tokrat izjemoma, da pokažem komu na forumu, ki ima voljo vplivat na razvoj zadeve, se trgat in izpostavljat, na koga se lahko obrne s konstruktivnimi predlogi ... da ne bo vsega evropa kriva.

lpm

Uporabniški avatar
bovi
Freak
Prispevkov: 671
Pridružen: 24 Jul 2009, 11:58
Kraj: Domžale

Re: Pravilnik o oznaki državne pripadnosti, registrskih...

Odgovor Napisal/-a bovi » 13 Maj 2016, 20:13

Resnica je samo ena.
Predlog so pripravljali z mislijo "avijacijo s posadko", omenili RPA, pozabili pa so dodati izključevanje rc vodenih modelov.
Preverjeno.

Po tem predpisu ne sme leteti noben model, če nima registrske oznake in s tem opravljenega kompletnega registracijskega postopka, kot za pravo avijacijo. Mi vsi vemo, da je to nemogoče in nerealno.

Bo podan predlog po spremembi.

Uporabniški avatar
gusar
Freak
Prispevkov: 828
Pridružen: 05 Dec 2004, 12:19
Kraj: Štajerska

Re: Pravilnik o oznaki državne pripadnosti, registrskih...

Odgovor Napisal/-a gusar » 13 Maj 2016, 21:42

bovi napisal/-a:Resnica je samo ena.
Predlog so pripravljali z mislijo "avijacijo s posadko", omenili RPA, pozabili pa so dodati izključevanje rc vodenih modelov.
Preverjeno.

Po tem predpisu ne sme leteti noben model, če nima registrske oznake in s tem opravljenega kompletnega registracijskega postopka, kot za pravo avijacijo. Mi vsi vemo, da je to nemogoče in nerealno.

Bo podan predlog po spremembi.
Za kateri predpis gre??
MKM

Uporabniški avatar
bovi
Freak
Prispevkov: 671
Pridružen: 24 Jul 2009, 11:58
Kraj: Domžale

Re: Pravilnik o oznaki državne pripadnosti, registrskih...

Odgovor Napisal/-a bovi » 14 Maj 2016, 06:48

To je to, v prilogah.
Priponke
2015-01-3518-2014-01-3555-npb2.pdf
Print preview
Pravilnik o oznaki državne pripadnosti, registrskih in drugih oznakah na civilnih zrakoplovih
(157.53 KiB) Prenešeno 105 krat
2015-01-3518-2014-01-3555-npb2-p1.pdf
Priloga 1: Razvrstitev zrakoplovov
(84.13 KiB) Prenešeno 93 krat
2015-01-3518-2014-01-3555-npb2-p2.pdf
Priloga 2: Potrdilo o vpisu v register zrakoplovov
(129.09 KiB) Prenešeno 85 krat

Odgovori

Vrni se na